.

ഈ ബ്ലോഗ് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പഠന സഹായി ആണ്.എല്ലാ ആഴ്ചയും അഞ്ച് ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകളും അതിന്റെ അര്‍ത്ഥവും ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. കൂടുതല്‍ വാക്കുകള്‍ അറിയാനും ആവര്‍ത്തിച്ചുള്ള വായനയിലൂടെ അവയെ നമ്മുടെ സംഭാഷണത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താനും കഴിയും എന്ന വിശ്വാസം ആണു ഇതുപോലൊരു ബ്ലോഗ് തുടങ്ങാനുള്ള പ്രചോദനം. പുതിയ പുതിയ വാക്കുകളും അവയുടെ അര്‍ത്ഥവും അല്ലെങ്കില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വാക്കുകളുടെ അതേ അര്‍ത്ഥം വരുന്ന വാക്കുകളും അല്ലെങ്കില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വാക്കുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചുള്ള രസകരമായ വാക്യങ്ങളും എല്ലാം കമെന്റുകളിലൂടെ നല്‍കാവുന്നതാണ്.പുതിയ വാക്കുകള്‍ ഓര്‍മ്മയില്‍ നിര്‍ത്താന്‍ ഇത്തരം രസകരമായ വാക്യങ്ങള്‍ സഹായിക്കും എന്നു പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മയിലൂടെ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പദസമ്പത്ത് ഒരു പരിധി വരെയെങ്കിലും വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാന്‍ കഴിയും എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ,എല്ലാവരുടേയും സഹകരണങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടു സവിനയം ആരംഭിക്കട്ടെ.


അഞ്ച് ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകളും അതിന്റെ അര്‍ത്ഥവും ..


Sunday, December 19, 2010

ഇന്നത്തെ വാക്കുകള്‍ (19/12/2010)

Gallivant (GAL-uh-vant) = Go around from one place to another in the pursuit of pleasure or entertainment - അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞു നടക്കുക - She quit her job to go gallivanting around the globe
-------------------------------------------------------------------------
Exogamy (ek-SOG-uh-mee) = The custom of marrying outside a community, clan, or tribe - അന്യജാതിയില്‍ നിന്നുള്ള വിവാഹം - Choice of marriage partners was limited by sib exogamy.
-------------------------------------------------------------------------
Impudent (ˈimpyəd(ə)nt) = Not showing due respect for another person; impertinent - മര്യാദയില്ലാതെ - The student was kept in for impudent behavior.
-------------------------------------------------------------------------
Paucity (pôsitē) = The presence of something only in small or insufficient quantities or amounts; scarcity - ദൌര്‍ലഭ്യം - a paucity of information
-------------------------------------------------------------------------
Recidivist (riˈsidəvist) = A convicted criminal who reoffends, esp. repeatedly - അടിക്കടി കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലേര്‍പ്പെടുന്നവന്‍ - Women are rarely recidivist
---------------------------------------------------------------------------------------

Thursday, December 9, 2010

ഇന്നത്തെ വാക്കുകള്‍ (09/12/2010)

------------------------------------------------------------------------
Corpse (kôrps) = A dead body, esp. of a human being rather than an animal  - മൃതദേഹം - His corpse was later found in a ditch
------------------------------------------------------------------------
Felony (ˈfelənē) =A serious crime ,such as murder - ഭയങ്കര കുറ്റകൃത്യം - He pleaded guilty to six felonies.
--------------------------------------------------------------------------------------
Fetid (ˈfetid) = Smelling extremely unpleasant - ദുര്‍ഗന്ധമുള്ള - The fetid water of the marsh
-----------------------------------------------------------------------
Impasse (imˈpas) = A situation in which no progress is possible, esp. because of disagreement; a deadlock - രക്ഷപ്പെടാന്‍ പഴുതില്ലാത്ത അവസ്ഥ - The current political impasse.
-----------------------------------------------------------------------
Rapport (raˈpôr) = A close and harmonious relationship in which the people or groups concerned understand each other's feelings or ideas and communicate well - ചേര്‍ച്ച, സംബന്ധം, നല്ല കൂട്ടായ്മ - She was able to establish a good rapport with the children
-----------------------------------------------------------------------

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails