.

ഈ ബ്ലോഗ് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പഠന സഹായി ആണ്.എല്ലാ ആഴ്ചയും അഞ്ച് ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകളും അതിന്റെ അര്‍ത്ഥവും ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. കൂടുതല്‍ വാക്കുകള്‍ അറിയാനും ആവര്‍ത്തിച്ചുള്ള വായനയിലൂടെ അവയെ നമ്മുടെ സംഭാഷണത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താനും കഴിയും എന്ന വിശ്വാസം ആണു ഇതുപോലൊരു ബ്ലോഗ് തുടങ്ങാനുള്ള പ്രചോദനം. പുതിയ പുതിയ വാക്കുകളും അവയുടെ അര്‍ത്ഥവും അല്ലെങ്കില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വാക്കുകളുടെ അതേ അര്‍ത്ഥം വരുന്ന വാക്കുകളും അല്ലെങ്കില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വാക്കുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചുള്ള രസകരമായ വാക്യങ്ങളും എല്ലാം കമെന്റുകളിലൂടെ നല്‍കാവുന്നതാണ്.പുതിയ വാക്കുകള്‍ ഓര്‍മ്മയില്‍ നിര്‍ത്താന്‍ ഇത്തരം രസകരമായ വാക്യങ്ങള്‍ സഹായിക്കും എന്നു പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മയിലൂടെ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പദസമ്പത്ത് ഒരു പരിധി വരെയെങ്കിലും വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാന്‍ കഴിയും എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ,എല്ലാവരുടേയും സഹകരണങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടു സവിനയം ആരംഭിക്കട്ടെ.


അഞ്ച് ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകളും അതിന്റെ അര്‍ത്ഥവും ..


Thursday, September 23, 2010

ഇന്നത്തെ വാക്കുകള്‍ (24/09/2010)

-------------------------------------------------------------------------
Impious (ˈimpēəs) = Not showing respect or reverence, esp. for a god - ദൈവഭയമില്ലാത്ത - The emperor's impious attacks on the Church.
-------------------------------------------------------------------------
Mobster (ˈmäbstər) = A member of a group of violent criminals; a gangster - കൊള്ളക്കാരന്‍, കൊള്ളസംഘത്തിലെ അംഗം - He was a very respected mobster.
-------------------------------------------------------------------------
Oppress (əˈpres) = Cause (someone) to feel distressed, anxious, or uncomfortable - ക്രൂശിക്കുക - He was oppressed by some secret worry.
-------------------------------------------------------------------------
Rickety (rikitē) = Poorly made and likely to collapse -  ബലഹീനമായ, പൊളിഞ്ഞുവീഴാറായ - We went carefully up the rickety stairs.
-------------------------------------------------------------------------
Tardy (ˈtärdē) = Delaying or delayed beyond the right or expected time; late -  മന്ദഗതിയായ, ഇഴഞ്ഞപ്രകൃതിയായ - Please forgive this tardy reply.
------------------------------------------------------------------------- 

Thursday, September 16, 2010

ഇന്നത്തെ വാക്കുകള്‍ (16/09/2010)


Flout [flout] = Openly disregard (a rule, law or convention), Mock  - പരിഹസിക്കുക, ധിക്കരിക്കുക - The women pointed and flouted at her
-------------------------------------------------------------------------------
Impute [im-pyoot] = Attribute (responsibility or fault) to a cause or source - ആരോപിക്കുക, ചുമത്തുക - The crimes were imputed to him.
-------------------------------------------------------------------------------
Nugatory [noo-guh-tawr-ee] = Of no value or importance - നിസ്സാരമായ, നിഷ്ഫലമായ - It was a nugatory and pointless observation.
-------------------------------------------------------------------------------
Rancid [ran-sid]= (of foods containing fat or oil) Smelling or tasting unpleasant as a result of being old and stale - വളിച്ച, തീക്ഷണഗന്ധമുള്ള - Eating rancid food will  make you unhealthy.
-------------------------------------------------------------------------------
Retch [rech] = Make the sound and movement of vomiting - ഓക്കാനിക്കുക - Somewhere in the darkness someone made a dry retching sound.
----------------------------------------------------------------------------------------------

Monday, September 13, 2010

ഇന്നത്തെ വാക്കുകള്‍ (13/09/2010)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Crony [kroh-nee] = A close friend or companion - ഉറ്റസുഹൃത്ത് - He went for a trip with his cronies
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efface [ih-feys] = Erase (a mark) from a surface - മായ്ക്കുക, തുടച്ചു മാറ്റുക, നിഗ്രഹിക്കുക - With time, the words are effaced by the frost and the rain.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Extol [ik-stohl, -stol] = Praise enthusiastically - ധാരാളമായി വാഴ്ത്തുക, അതിയായി സ്തുതിക്കുക  - He extolled the virtues of the Russian peoples
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gamut [gam-uht] = The complete range or scope of something - പൂര്‍ണ്ണവ്യാപ്തി - The whole gamut of human emotion.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Oblivion [uh-bliv-ee-uhn] = The state of being unaware or unconscious of what is happening - മറവി, വിസ്മൃതി - They drank themselves into oblivion.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails