.

ഈ ബ്ലോഗ് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പഠന സഹായി ആണ്.എല്ലാ ആഴ്ചയും അഞ്ച് ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകളും അതിന്റെ അര്‍ത്ഥവും ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. കൂടുതല്‍ വാക്കുകള്‍ അറിയാനും ആവര്‍ത്തിച്ചുള്ള വായനയിലൂടെ അവയെ നമ്മുടെ സംഭാഷണത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താനും കഴിയും എന്ന വിശ്വാസം ആണു ഇതുപോലൊരു ബ്ലോഗ് തുടങ്ങാനുള്ള പ്രചോദനം. പുതിയ പുതിയ വാക്കുകളും അവയുടെ അര്‍ത്ഥവും അല്ലെങ്കില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വാക്കുകളുടെ അതേ അര്‍ത്ഥം വരുന്ന വാക്കുകളും അല്ലെങ്കില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വാക്കുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചുള്ള രസകരമായ വാക്യങ്ങളും എല്ലാം കമെന്റുകളിലൂടെ നല്‍കാവുന്നതാണ്.പുതിയ വാക്കുകള്‍ ഓര്‍മ്മയില്‍ നിര്‍ത്താന്‍ ഇത്തരം രസകരമായ വാക്യങ്ങള്‍ സഹായിക്കും എന്നു പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മയിലൂടെ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പദസമ്പത്ത് ഒരു പരിധി വരെയെങ്കിലും വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാന്‍ കഴിയും എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ,എല്ലാവരുടേയും സഹകരണങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടു സവിനയം ആരംഭിക്കട്ടെ.


അഞ്ച് ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകളും അതിന്റെ അര്‍ത്ഥവും ..


Friday, May 28, 2010

ഇന്നത്തെ വാക്കുകള്‍ (28/05/2010)

Indelible (ɪnd'elɪbəl) = Cannot be removed or erased - മായാത്ത, മങ്ങാത്ത - (Eg: The war has made an indelible mark on the world.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gallop (ɡ'æləp) = developing very quickly and is often difficult to control, Running very fast - കുതിച്ചോടുക - (Eg:1) The horses galloped away, 2) In spite of the recession, profits have galloped ahead.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Amalgamate (əm'ælɡəmeɪt) = Joined together into a whole - കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുക, കലര്‍ത്തുക - (Eg: The firm has amalgamated with an American company.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plaudit (ˈplɔːdɪt) = Enthusiastic approval - സ്തുതി, കരഘോഷം - (Eg: He acknowledged the plaudits of the crowd)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Burp (b'ɜːʳp) = A reflex that expels gas noisily from the stomach through the mouth - ഏമ്പക്കം വിടുക - (Eg: In China it is polite to burp at the table)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thursday, May 27, 2010

ഇന്നത്തെ വാക്കുകള്‍ (27/05/2010)

Sloth (slôth) = A disinclination to work or exert yourself - അലസത, മടി - (Eg: He admitted a lack of motivation and a feeling of sloth.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tenacious (tɪn'eɪʃəs) = Very determined and do not give up easily - ദ്രുഢനിശ്ചയമുള്ള, ശാഠ്യമുള്ള - (Eg: She is very tenacious and will work hard and long to achieve objectives)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cling (kl'ɪŋ) = Come or be in close contact with; stick or hold together and resist separation - ചുറ്റിപ്പിണയുക, മുറുകെപ്പിടിക്കുക, പറ്റിച്ചേര്‍ന്നു നില്‍ക്കുക - (Eg: Another man was rescued as he clung to the riverbank)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sordid (s'ɔːʳdɪd) = Morally degraded, unethical or dishonest - മലിനമായ, ഹീനമായ, ആഭാസമായ - (Eg: I don't want to hear the sordid details of your relationship with Sandra)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Animus ('ænɪməs) = A strong feeling of dislike - വിദ്വേഷം, വിരോധം - (Eg: Your animus towards him suggests that you are the wrong man for the job.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wednesday, May 26, 2010

ഇന്നത്തെ വാക്കുകള്‍ (26/05/2010)

Scuffle (sk'ʌfəl) = Short, disorganized fight or struggle - അടിപിടി, കലഹം - (Eg: Police scuffled with some of the protesters.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tame (t'eɪm) = Correct by punishment or discipline - വഴക്കുക, മെരുക്കുക, ഇണക്കുക - (Eg: The Amazons were believed to have been the first to tame horses)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Insipid (ɪns'ɪpɪd) = Lacking taste or flavor or tang - രുചിയില്ലാത്ത, രസഹീനമായ, വിരസമായ - (Eg: It tasted indescribably bland and insipid)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repartee (r'epɑːʳt'iː) = Conversation that consists of quick, witty comments and replies - പ്രത്യുത്തരം, തക്കതായ ഉത്തരം - (Eg: I hope the repartee between she and Gabe works likes ours did)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Helm (h'elm) = Steering mechanism for a vessel, A position of leadership - ചുക്കാന്‍ , നിയന്ത്രണ സ്ഥാനം - (Eg: I have complete confidence that our team will succeed with him at the helm)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuesday, May 25, 2010

ഇന്നത്തെ വാക്കുകള്‍ (25/05/2010)

Noose (n'uːs) = A loop formed in a cord or rope by means of a slipknot; it binds tighter as the cord or rope is pulled - കുടുക്ക്, കെണി - (Eg: He slipped the noose around his neck and drew it tight against his bobbing Adam's apple.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Archaic (ɑːʳk'eɪɪk) = So extremely old as seeming to belong to an earlier period - പഴയ, പുരാതനമായ - (Eg: In today's electronic world all this would seem archaic )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ulterior (ʌlt'ɪəriəʳ) = Lying beyond what is openly revealed or avowed (especially being kept in the background or deliberately concealed) - അപ്പുറമുളള, കണ്ടതിനോ കേട്ടതിനോ ബാഹ്യമായ, ഗൂഢമായ - (Eg: Sheila had an ulterior motive for trying to help Stan)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alienate ('eɪliəneɪt) = Make withdrawn or isolated or emotionally dissociated - അന്യാധീനപ്പെടുത്തുക, അകറ്റിനിര്‍ത്തുക, ശ്രദ്ധതിരിക്കുക - (Eg: She alienated her friends when she became fanatically religious)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impetus ('ɪmpɪtəs) = A force that moves something along - ആവേശം, ഉത്തേജനം, പ്രചോദനം - (Eg: She was restless and needed a new impetus for her talent)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Monday, May 24, 2010

ഇന്നത്തെ വാക്കുകള്‍ (24/05/2010)

Profuse (prəfj'uːs) = In an abundant manner - അത്യധികമായ, ധാരാളമായ - (Eg: He thanked her profusely)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tyrannical (tɪr'ænɪkəl) = Marked by unjust severity or arbitrary behavior  - ഏകശാസനാധികാരിയായ - (Eg: He killed his tyrannical father with a blow to the head)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ooze ('uːz) = The process of seeping - ഒലിക്കുക, കിനിയുക - (Eg: The wounds may heal cleanly or they may ooze a clear liquid)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Torment (tɔːmɛnt) = Extreme suffering, usually mental suffering - അസഹ്യവേദന, അത്യധികമായ മനോവിഷമം - (Eg: The torment of having her baby kidnapped is written all over her face)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Accrue (əkr'uː) = Gradually increase in amount over a period of time - സ്വാഭാവികമായി വര്‍ദ്ധിക്കുക - (Eg: If you do not pay within 28 days, interest will accrue)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sunday, May 23, 2010

ഇന്നത്തെ വാക്കുകള്‍ (23/05/2010)

Astound (əst'aʊnd) = Affect with wonder - അമ്പരപ്പിക്കുക, സംഭ്രമിപ്പിക്കുക - (Eg: He just continues to astound with some of the things he does)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Annihilate (ən'aɪɪleɪt) = Kill in large numbers - പൂര്‍ണ്ണമായും തകര്‍ക്കുക - (Eg: "There are still those who wish to annihilate us," he said)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Clan (kl'æn) = group which consists of families that are related to each other - വംശം - (Eg:  Mandela's clan name is Madiba)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Snarl (sn'ɑːʳl) = Utter in an angry, sharp, or abrupt tone - ചീറുക, മുരളുക, അമറുക - (Eg: The dogs snarled at the intruders)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Squiggle (skw'ɪɡəl) = Line that bends and curls in an irregular way - വളഞ്ഞുപുളഞ്ഞ വര - (Eg: His signature was just a squiggle but only he could make that)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wednesday, May 19, 2010

ഇന്നത്തെ വാക്കുകള്‍ (19/05/2010)

Swat (sw'ɒt) = Hit with a quick, swinging movement, using your hand or a flat object - ശക്തിയായി പ്രഹരിക്കുക, കൈപരത്തി അടിക്കുക - (Eg: Hundreds of flies buzz around us, and the workman keeps swatting them)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dabble (d'æbəl) = Work with in an amateurish manner, Dip a foot or hand briefly into a liquid - വേണ്ടത്ര പരിശീലനം ലഭിക്കാതെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക, നനയ്ക്കുക, തളിക്കുക - (Eg: He dabbled in business)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Realm (r'elm) =  Area of activity, interest, or thought ,The domain ruled by a king or queen - പ്രവര്‍ത്തന മേഖല, രാജ്യം, സാമ്രാജ്യം - (Eg: Students' interests are mostly limited to the academic realm)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Amateurish ('æmətərɪʃ) = Lacking professional skill or expertise - അവിദഗ്ധമായ - (The paintings looked amateurish)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Heinous (h'eɪnəs) = Extremely wicked, Deeply criminal - നീചമായ, ഹീനമായ - (Eg: It was a heinous assassination)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuesday, May 18, 2010

ഇന്നത്തെ വാക്കുകള്‍ (18/05/2010)

Ambush  (æmbʊʃ) = The act of concealing yourself and lying in wait to attack by surprise - പതിയിരുന്നാക്രമിക്കുക - (Eg: A policeman has been shot dead in an ambush)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cog (k'ɒɡ) = A person who is a small part of a large organization - സംഘടനയിലെ അപ്രധാനവ്യക്തി - (Eg: He's a vital cog to them being top of the tree)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atrocious (ətr'oʊʃəs) = Shockingly brutal or cruel - കൊടിയ, ക്രൂരമായ - (Eg: murder is an atrocious crime)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rampant (r'æmpənt) = Very common and is increasing in an uncontrolled way - അനിയന്ത്രിതമായ - (Eg: The rampant corruption of the administration)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Colossal (kəl'ɒsəl) = So great in size or force - ഭീമാകാരമായ, അത്യധികം വലുതായ - (Eg: There has been a colossal waste of public money)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Monday, May 17, 2010

ഇന്നത്തെ വാക്കുകള്‍ (17/05/2010)

Demarcation (d'iːmɑːʳk'eɪʃən) = The boundary of a specific area - അതിര്‍ത്തി രേഖപ്പെടുത്തല്‍, അതിരുതിരിക്കല്‍ - (Eg: Talks were continuing about the demarcation of the border between the two countries.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Debacle (deɪb'ɑːkəl) = A sudden and violent collapse - വന്‍ വീഴ്ച - (Eg: It is not fair to criticise the skipper for the world cup debacle)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pelt (p'elt) = Cast, hurl, or throw repeatedly with some missile - തുടര്‍ച്ചയായി എറിയുക - (Eg: Crowd started to pelt police cars with stones.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Shrug (/ʃr'ʌɡ) = Raise one's shoulders to indicate indifference or resignation - ചുമല്‍ മേലോട്ട് ചലിപ്പിച്ച് സന്ദേഹമോ വിപരീതാഭിപ്രായമോ പ്രതിഷേധമോ മറ്റോ പ്രകടമാക്കുക- (Eg: I shrugged, as if to say, `I am not interested')
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Predicament (prɪd'ɪkəmənt) = A situation from which extrication is difficult especially an unpleasant or trying one. (Plight) - കഷ്ടാവസ്ഥ, ദുര്‍ഘടം, ഗതി - (Eg: Seeing the predicament of farmers, it is quite evident that the government isn’t doing enough for them.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sunday, May 16, 2010

ഇന്നത്തെ വാക്കുകള്‍ (16/05/2010)

Promulgation (pr'ɒməlɡ'eɪʃən) = A public statement containing information about an event that has happened or is going to happen - ഔദ്യോഗികപ്രഖ്യാപനം - (Eg: His body is being flown home and funeral details will be promulgated when known)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Abeyance (ə-bā'əns) = Temporary cessation or suspension - തല്ക്കാലം നിറുത്തിവയ്ക്കല്‍- (Eg: The matter was left in abeyance until he saw the minister.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Convalesce (k'ɒnvəl'es) = Get over an illness or shock - രോഗാനന്തരം ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുക - (Eg: He is convalescing after the treatment)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Prelude (pr'eɪluːd) = Something that serves as a preceding event or introduces what follows- മുഖവുര, ആമുഖം - (Eg: Most unions see privatisation as an inevitable prelude to job losses)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Totter ( t'ɒtəʳ) = Move without being stable, as if threatening to fall - നടക്കുമ്പോള്‍ ചാഞ്ചാടുക, ഇടറുക - (Eg: The baby began to crawl, then managed her first tottering steps)

Saturday, May 15, 2010

ഇന്നത്തെ വാക്കുകള്‍ (15/05/2010)

Retaliation (rĭ-tăl'ē-āt') = Action taken in return for an injury or offense - പ്രതികാരം - (Eg: US forces retaliated with a cruise missile attack on Iraqi intelligence HQ in Baghdad)
Spate (spāt) = (often followed by 'of') A large number of things that happen or appear within a short period of time - പ്രവാഹം - (Eg: Helpline abuzz with a spate of calls)
Rebuke (rĭ-byūk') = An act or expression of criticism and censure - ശക്തിയായി താക്കീതു ചെയ്യുക - (Eg: Parents rebuked them for scoring low marks)
Impediment (im-ˈpe-də-mənt) = Something immaterial that interferes with or delays action or progress - വിഘ്നം, വിഘാതം , തടസ്സം - (Eg: Traffic impediments due to restricted visibility )
Subotage (săb'ə-täzh') = A deliberate act of destruction or disruption in which equipment is damaged - നാശകൃത്യം  - (Eg: The main pipeline supplying water was sabotaged by rebels. )

Friday, May 14, 2010

ഇന്നത്തെ വാക്കുകള്‍ (14/05/2010)

Obscure (ŏb-skyʊr') = Make less visible or unclear -അവ്യക്തമാക്കുക - (Eg: The stars are obscured by the clouds)
Stoic (stō'ĭk) = One who is seemingly indifferent to or unaffected by joy, grief, pleasure, or pain. - സമചിത്തന്‍ - (Eg: The kids try to be as stoic as their parents in this tragic situation.)
Euphemism ('fə-mĭz'əm) = An inoffensive or indirect expression that is substituted for one that is considered offensive or too harsh -പരുഷമായ കാര്യം മയപ്പെടുത്തിപ്പറയല്‍ - (Eg: Commentators say " one born out of due time " is a euphemism for an abortion )
Pique (pēk) = Feeling of annoyance you have when you think someone has not treated you properly - അപ്രീതി, നീരസം - (Eg: Lawrence, in a fit of pique, left the Army and took up a career in the City )
Etiquette (ĕt'ĭ-kĕt') = Rules governing socially acceptable behavior - പെരുമാറ്റചട്ടം - (Eg: He instructs the child in correct etiquette)

Thursday, May 13, 2010

ഇന്നത്തെ വാക്കുകള്‍ (13/05/2010)

Prerogative (prĭ-rŏg'ə-tĭv) = A right reserved exclusively by a particular person or group (especially a hereditary or official right) - പ്രത്യേകാവകാശം, വിശേഷാധികാരം -(Eg: In modern times the prerogative of the crown has been so strictly defined)
profligacy  (pr'ɒflɪɡəsi ) = Spending of too much money or the using of too much of something.- ദുര്‍വിനിയോഗം - (Eg: "Our government is deeply in debt after what can only be described as a decade of profligacy," Obama said at the White House.)
Prophecy (prŏf'ĭ-sē) = Knowledge of the future (usually said to be obtained from a divine source) - പ്രവചനം, ഭാവിജ്ഞാനം - (Eg:You hear all of the pundits saying the world is going to go to a trash basket, It may be a self-fulfilling prophecy )
Ammunition (ăm'yə-nĭsh'ən) = Projectiles, such as bullets and shot, together with their fuses and primers, that can be fired from guns or otherwise propelled - വെടിമരുന്ന്, വെടിയുണ്ടകളും മറ്റും, പടക്കോപ്പുക്കള്‍ - (Eg: No ammunition in rifles of forest staff for over a decade)
Sinecure ('nĭ-kyʊr') = A position or office that requires little or no work but provides a salary -  വേലയില്ലാത്ത ഉദ്യോഗം - (Eg: Surely men of calibre deserve more active positions than idle sincures)

Wednesday, May 12, 2010

ഇന്നത്തെ വാക്കുകള്‍ (12/05/2010)

Rectitude (rĕk'tĭ-tūd') = The quality of being straight - നേര്‍വഴി, സത്യസന്ധത - (Eg: He had a rare rectitude)
Surreal (sə-rē'əl) =  Resembling a dream - സ്വപ്നതുല്യമായ - (Eg: Indeed, the experience was almost surreal)
Echelon (ĕsh'ə-lŏn')  = A body of troops arranged in a line - സമഅകല്‍ച്ചയിലുള്ള (പട്ടാള) നിര -( Eg: Take place in the echelon )
Havoc (hăv'ək) =  Violent and needless disturbance - സംഹാരം, നാശം, താറുമാറ്  - (Eg: A wild party created havoc in the house)
Indulge  (in-ˈdəlj) = Give satisfaction to - ഇഷ്ടം സാധിപ്പിച്ചു സന്തോഷിപ്പിക്കുക - (Eg: He did not agree with indulging children)

Tuesday, May 11, 2010

ഇന്നത്തെ വാക്കുകള്‍ (11/05/2010)

Bizarre (bĭ-zär') = Strikingly unconventional and far-fetched in style or appearance - വിചിത്രമായ, ഭ്രമാത്മകമായ - (Eg: Restaurants of bizarre design --one like a hat, another like a rabbit)
Ransack (răn'săk') =  Search or examine thoroughly - സൂക്ഷമ പരിശോധന ചെയ്യുക - (Eg: I ransacked the entire house from top to bottom)
Grovel (grä-vəl) = Creep with the face to the ground - ഇഴയുക, നിരങ്ങുക - (Eg: We grovelled around the club on our knees)
Exquisite (ek-ˈskwi-zət) = Of extreme beauty - അസാമാന്യവൈശിഷ്ട്യമുള്ള, അനുപമസൗന്ദര്യമുള്ള - (Eg: Her exquisite face)
Dissent (dĭ-sĕnt') = Express opposition through action or words - വിസമ്മതിക്കുക, അഭിപ്രായഭേദമുണ്ടാക്കുക  - (Eg: Dissent to the laws of the country)

Monday, May 10, 2010

ഇന്നത്തെ വാക്കുകള്‍ (10/05/2010)

Plight (plīt) = A situation from which extrication is difficult especially an unpleasant or trying one - കഷ്ടാവസ്ഥ, ദുര്‍ഘടം, ഗതി - (Eg: Seeing the plight of farmers, it is quite evident that the government isn’t doing enough for them.)
Abide (ə-ˈbīd) = Put up with something or somebody unpleasant - താമസിക്കുക, വസിക്കുക - (Eg: I Cannot abide people invading my personal space)
Invade (ĭn-vād') = To intrude upon, infringe, encroach on, violate - ആക്രമിക്കുക, അതിക്രമിച്ചു കയറുക (Eg: This new colleague invades my territory )
Lucrative (ˈluːkrətɪv) = Producing a sizeable profit - ലാഭകരമായ - (Eg: There are a of of lucrative jobs in private sector)
Meagre ('gər) = Deficient in amount or quality or extent - പരിമിതമായ - (Eg: The farmers are reluctant to go to hospital mainly because their meager income and the medical cost are disproportionate. )

Sunday, May 9, 2010

ഇന്നത്തെ വാക്കുകള്‍ (09/05/2010)

Octogenarian (ŏk'tə-jə-nâr'ē-ən) = A person between 80 and 90 years of age -എണ്‍പതിനും തൊണ്ണൂറിനും ഇടയില്‍ വയസ്സായ ആള്‍ - ( Eg: Body of an octogenarian was found)
Doyen (di-ən) =  A man who is the senior member of a group - ഒരു തൊഴിലിലെയോ വിദ്യാസ്ഥാപനത്തിലേയോ തലമൂത്ത അംഗം - (Eg: Remembering a doyen)
Expedite (ĕk'spĭ-dīt') = Speed up the progress of; facilitate - ത്വരിതപ്പെടുത്തുക - (Eg: I will try to expedite the matter)
lethal ('thəl) = Capable of causing death - മരണകരമായ, മാരകമായ - (Eg: lethal weapons)
Brouhaha (brū'hä-hä') = Loud confused noise from many sources - ഒച്ചപ്പാട്, ശബ്ദകോലാഹലം - (Eg: He created a brouhaha, with a group of 40 people gathering around him)

Saturday, May 8, 2010

ഇന്നത്തെ വാക്കുകള്‍ (08/05/2010)

Whim (wĭm) = An odd or fanciful or capricious idea - വ്യാമോഹം - (Eg: Have you ever quit a job on a whim?)
Incumbent (ĭn-kŭm'bənt) = The official who holds an office - ഔദ്യോഗികസ്ഥാനം ഇപ്പോള്‍ വഹിക്കുന്ന - (Eg: The incumbent governor)
Don (dŏn) = Put clothing on one's body - ധരിക്കുക - (Eg: The princess donned a long blue dress)
Spurious (spyʊr'ē-əs) = Plausible but false, Intended to deceive - കൃത്രിമമായ, കള്ളമായ - (Eg: Spurious liquor seized)
Succumb (sə-ˈkəm) = (often followed by ' to) Die from the effect of a disease or injury - മരിക്കുക - (Eg: He finally succumbed to his illness on 12 December)

Friday, May 7, 2010

ഇന്നത്തെ വാക്കുകള്‍ (07/05/2010)

Avert (ə-ˈvərt) = Prevent the occurrence of; prevent from happening - തടുക്കുക, വിലക്കുക- (Eg: avert a strike)
Inscription (ĭn-skrĭp'shən) = Letters inscribed (especially words engraved or carved) on something - കല്ലിലെഴുത്ത്, ലേഖനം - (Eg: Inscriptions should be protected)
Interim (ĭn'tər-ĭm)  = The time between one event, process, or period and another - ഇടക്കാലം - (Eg: An interim agreement)
Intersperse ( in-tər-ˈspərs) = Place at intervals in or among - വിതറുക, ഇടയ്ക്കിടെ ചിതറുക - (Eg: Intersperse exclamation marks in the text)
Horrendous (h-ˈren-dəs) = Causing fear or dread or terror - ഭയങ്കരമായ, ഭയാനകമായ - (Eg: Horrendous explosions shook the city)

Thursday, May 6, 2010

ഇന്നത്തെ വാക്കുകള്‍ (06/05/2010)

Dire (dī(-ə)r) = Causing fear or dread or terror - ദാരുണമായ - (Eg: It was a dire news )
Extricate (ĕk'strĭ-kāt') = Release from entanglement of difficulty - പുറത്തെടുക്കുക - (Eg: I cannot extricate myself from this task)
Assail (ə-ˈsāl) =  Attack someone physically or emotionally - തേജോവധം ചെയ്യുക - (Eg: Nightmares assailed him regularly)
Expatriate (ĕk-spā'trē-āt') = Move away from one's native country and adopt a new residence abroad - നാടുകടത്തുക - (Eg: The expatriate Bangladeshi writer finds India as her home)
 Concede (kən-sēd') = Admit (to a wrongdoing) - സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കുക, വിട്ടുകൊടുക്കുക - (Eg: The government finally conceded to the prisoners ' demands)

Wednesday, May 5, 2010

ഇന്നത്തെ വാക്കുകള്‍ (05/05/2010)

Moot (moot) = Open to argument or debate - ചര്‍ച്ചാവിഷയമായവതരിപ്പിക്കുക - (Eg: That is a moot question)
Snag (snăg) = An unforeseen or hidden obstacle - മുന്‍കൂട്ടി കാണാനാവാത്ത തടസ്സം - ( Eg: The technical snag delayed the process)
Enormity (i-ˈnr-mə-tē) = Vastness of size or extent - ആധിക്യം - (Eg: The enormity of evidences provided cannot be denied by Pakistan)
Aplomb (ə-plŏm') = Great coolness and composure under strain - മനസ്സിന്‍റെ ആര്‍ജ്ജവം, ആത്മവിശ്വാസം - (Eg:  He handled the awkward situation with aplomb)
Detrimental  (de-trə-ˈmen-təl) = (sometimes followed by 'to') causing harm or injury - ഉപദ്രവകരം - (Eg: Cigarette smoking is detrimental to health)

Tuesday, May 4, 2010

ഇന്നത്തെ വാക്കുകള്‍ (04/05/2010)

Grandeur (grăn'jər) = The quality of being magnificent or splendid or grand - ആഡംബരം, പ്രതാപം
(Eg: An imaginative mix of old-fashioned grandeur and colorful art)
Malign (mə-līn') = Speak unfavorably about - അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്തുക, അപമാനിക്കുക (Eg: Dominant forces are maligning him)
Vexatious (vĕk-sā'shəs) = Causing irritation or annoyance - ശല്യപ്പെടുത്തുന്ന (Eg: A vexatious child)
 Onus (ō'nəs) = A difficult or disagreeable responsibility - ഭാരം, കര്‍ത്തവ്യം - (Eg: The buyer must place the onus for these crucial factors with the seller. )
Tumble (tumbul) =  Fall down, as if collapsing , Roll over and over - കിടന്നുരുളുക, ഉരുണ്ടുവീഴുക - (Eg: The clothes tumbled in the dryer )

Monday, May 3, 2010

ഇന്നത്തെ വാക്കുകള്‍ (03/05/2010)

Haul (hol) = Draw slowly or heavily - വലിച്ചിഴയ്ക്കുക - (Eg: Haul stones)
Rouse  (rawz) = Cause to become awake or conscious - ഉണര്‍ത്തുക - (Eg: He was roused by the drunken men in the street)
Armament (aarmumunt) = The act of equipping with weapons in preparation for war - സന്നദ്ധസൈന്യം
(Eg: A threat to nuclear disarmament )
Indict (ĭn-dīt') = Accuse formally of a crime - പഴിചുമത്തുക, കുററപ്പെടുത്തുക - (Eg: The grand jury indicted him)
Deity (deeitee) = Any supernatural being worshipped as controlling some part of the world or some aspect of life - ദൈവം - (Eg: Can a diety turn into a devil ?? )

Sunday, May 2, 2010

ഇന്നത്തെ വാക്കുകള്‍ (02/05/2010)

Refrain (rĭ-frān') = Resist doing something - തടുക്കുക, നിയന്ത്രിക്കുക- (Eg: Media should refrain from exaggerated reporting )
Antecedents (ăn'tĭ-sēd'nt)  = Someone from whom you are descended (but usually more remote than a grandparent) - പൂര്‍വ്വികര്‍
Flay (fley) =  Strip the skin off - തോലുരിക്കുക -( Eg: An animal may be flayed in preparation for human consumption)
Awful (oful) =  Exceptionally bad or displeasing, Causing fear - ഭയാനകമായ - (Eg: An awful voice)
Daunt (dont) = Cause to lose courage - ഭയപ്പെടുത്തുക - (Eg: No bomb can daunt me !!)

Saturday, May 1, 2010

ഇന്നത്തെ വാക്കുകള്‍ (01/05/2010)

Quash (kwsh) = Declare invalid    - തള്ളിക്കളയുക.(Eg: Court quashes cases)
 Slew (sloo) = (often followed by 'of') a large number or amount or extent - ഒരുപാട് - (Eg: A slew of journalists)
 Evict (ĭ-vĭkt') = Expel from one's property or force to move out by a legal process - പുറത്താക്കുക -
(Eg: The landlord evicted the tenants after they had not paid the rent for four months)
Efficacy  (ĕf'ĭ-kə-sē) = Capacity or power to produce a desired effect - കഴിവ് - (Eg:  Efficacy of the vaccine)
Slug  (slŭg) = Strike heavily, especially with the fist or a bat - ശക്തിയായി അടിക്കുക - (Eg: He slugged me so hard )

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails