.

ഈ ബ്ലോഗ് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പഠന സഹായി ആണ്.എല്ലാ ആഴ്ചയും അഞ്ച് ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകളും അതിന്റെ അര്‍ത്ഥവും ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. കൂടുതല്‍ വാക്കുകള്‍ അറിയാനും ആവര്‍ത്തിച്ചുള്ള വായനയിലൂടെ അവയെ നമ്മുടെ സംഭാഷണത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താനും കഴിയും എന്ന വിശ്വാസം ആണു ഇതുപോലൊരു ബ്ലോഗ് തുടങ്ങാനുള്ള പ്രചോദനം. പുതിയ പുതിയ വാക്കുകളും അവയുടെ അര്‍ത്ഥവും അല്ലെങ്കില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വാക്കുകളുടെ അതേ അര്‍ത്ഥം വരുന്ന വാക്കുകളും അല്ലെങ്കില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വാക്കുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചുള്ള രസകരമായ വാക്യങ്ങളും എല്ലാം കമെന്റുകളിലൂടെ നല്‍കാവുന്നതാണ്.പുതിയ വാക്കുകള്‍ ഓര്‍മ്മയില്‍ നിര്‍ത്താന്‍ ഇത്തരം രസകരമായ വാക്യങ്ങള്‍ സഹായിക്കും എന്നു പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മയിലൂടെ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പദസമ്പത്ത് ഒരു പരിധി വരെയെങ്കിലും വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാന്‍ കഴിയും എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ,എല്ലാവരുടേയും സഹകരണങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടു സവിനയം ആരംഭിക്കട്ടെ.


അഞ്ച് ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകളും അതിന്റെ അര്‍ത്ഥവും ..


Monday, August 16, 2010

ഇന്നത്തെ വാക്കുകള്‍ (16/08/2010)

---------------------------------------------------------------------------------------------
Eternity ( [ih-tur-ni-tee / ഇറ്റെര്‍ണിറ്റി]) = Infinite or unending time - നിത്യത, അനശ്വരത - Their love was sealed for eternity 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dawdle ( [dawd-l / ഡോഡില്‍]) = Waste time; be slow -  വെറുതെ സമയം കളയുക - I couldn't dawdle over my coffee any longer
---------------------------------------------------------------------------------------------
Loath ( [lohth, lohth / ലോത്ത്]) = Reluctant; unwilling - മനസ്സില്ലാത്ത, ഇഷ്ടമില്ലാത്ത - I was loath to leave
---------------------------------------------------------------------------------------------
Malaise ( [ma-leyz / മലൈസ്) = A general feeling of discomfort, illness, or uneasiness whose exact cause is difficult to identify - ആകുലത, അസ്വാസ്ഥ്യം - Society afflicted by a deep cultural malaise
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Afflict ( [uh-flikt / അഫ്ലിക്ട്]) = Cause great unhappiness for; distress - വിഷമിപ്പിക്കുക, ക്ലേശിപ്പിക്കുക - She was afflicted by the death of her parents
---------------------------------------------------------------------------------------------

Thursday, August 12, 2010

ഇന്നത്തെ വാക്കുകള്‍ (12/08/2010)

Curb ( [kurb / കേര്‍ബ്]) = Restrain or keep in check - നിയന്ത്രിക്കുക  - She promised she would curb her temper.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sporadic ( [spuh-rad-ik / സ്പൊറാഡിക്]) = Occurring at irregular intervals or only in a few places - അങ്ങിങ്ങായി സംഭവിക്കുന്ന, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന - sporadic fighting broke out 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cagey ( [key-jee / കേയ്ജി]) = Reluctant to give information owing to caution or suspicion - ഉള്ളിലുളളതു പുറത്തു വിടാത്ത, സൂക്ഷിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന - Manufacturers are cagey about the recipes they use to create a wine.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dapper ( [dap-er / ഡാപ്പെര്‍]) = (typically of a man) Neat and trim in dress - വൃത്തിയും ചൈതന്യവുമുള്ള, ചുറുചുറുക്കുള്ള - He looked very dapper in his new suit.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gale ( [geyl / ഗെയില്‍]) = A very strong wind - ശക്തിയായ കൊടുങ്കാറ്റ്  - It was almost like blowing a gale
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Monday, August 9, 2010

ഇന്നത്തെ വാക്കുകള്‍ (09/08/2010)

Lull (ləl / ലള്‍ = Send to sleep, typically with soothing sounds or movements - താരാട്ടുക, താരാട്ടി ഉറക്കുക - Eg:  ... to lull a child by singing.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Exult (ig-zuhlt / ഏക്സള്‍ട്) Show or feel a lively or triumphant joy - തുള്ളിച്ചാടുക, വിജയോത്സവം നടത്തുക - They exulted over their victory
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abase ( [uh-beys / അബേയ്സ്]) = Behave in a way so as to degrade someone - അപമാനപ്പെടുത്തുക, തരം താഴ്ത്തുക - I watched my colleagues abasing themselves before the board of trustees.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Babel ( [bey-buhl, bab-uhl / ബേബല്‍] ) = A confused noise, typically that made by a number of voices - കോലാഹലം - Eg: ...the babel of voices on the road.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Banish ( [ban-ish / ബാനിഷ്]) = Send (someone) away from a country or place as an official punishment - നാടുകടത്തുക - They were banished to Siberia for political crimes.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thursday, August 5, 2010

ഇന്നത്തെ വാക്കുകള്‍ (05/07/2010)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reek (rēk / റീക്ക് ) = Smell strongly and unpleasantly - ദുര്‍ഗന്ധം, രൂക്ഷഗന്ധം - Eg: The building reeks of smoke.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Crave (krāv / ക്രേവ്) = Feel a powerful desire for, Beg for - കെഞ്ചുക, കേണപേക്ഷിക്കുക, ആഗ്രഹിക്കുക - Eg: I must crave your indulgence.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acumen (uh-kyoo-muhn / ആക്യുമെന്‍) = The ability to make good judgments and quick decisions, typically in a particular domain - സൂക്ഷ്മബുദ്ധി, കാര്യഗ്രഹണശേഷി - Eg: I want to improve my business acumen
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nebulous (ˈnebyələs / നെബ്യുലസ്) = In the form of a cloud or haze - മൂടലുള്ള, മങ്ങിയ - Eg:  ..nebulous concepts like quality of life.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strenuous (stren-yoo-uhs / സ്റ്റ്രെന്യുവസ്) = Characterized by or performed with much energy or force - ചുറുചുറുക്കുള്ള - Eg: .. strenuous efforts that have been made to secure the future.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Monday, August 2, 2010

ഇന്നത്തെ വാക്കുകള്‍ (02/08/2010)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Slipshod (sl'ɪpʃɒd / സ്ലിപ് ഷോഡ്= Marked by great carelessness - ശ്രദ്ധയില്ലാത്ത, അലസമായ - Eg: The hotel had always been run in a slipshod way.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probity (pr'oʊbɪti / പ്രൊബിറ്റി = High standard of correct moral behaviour - സത്യസന്ധത  - Eg: He enjoys an exaggerated reputation for probity.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imbibe (ɪmb'aɪb / ഇംമ്പൈബ്) = Drink, Take or receive into the mind, as knowledge, ideas, or the like . -  കുടിക്കുക,  ഉള്‍ക്കൊള്ളുക, വലിച്ചെടുക്കുക - Eg: Plants imbibe moisture from the soil 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dainty (d'eɪnti / ഡെയ്ന്റി Delicately beautiful , Something delicious to the taste - മ്രുദുലമായ, കോമളമായ, രുചികരമായ - Eg:  ...dainty pink flowers.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Clandestine (klænd'estɪn / ക്ലാന്‍ഡെസ്റ്റിന്‍) Hidden or kept secret - രഹസ്യമായ, ഗൂഢമായ - Eg: He left the country clandestinely.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails