.

ഈ ബ്ലോഗ് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പഠന സഹായി ആണ്.എല്ലാ ആഴ്ചയും അഞ്ച് ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകളും അതിന്റെ അര്‍ത്ഥവും ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. കൂടുതല്‍ വാക്കുകള്‍ അറിയാനും ആവര്‍ത്തിച്ചുള്ള വായനയിലൂടെ അവയെ നമ്മുടെ സംഭാഷണത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താനും കഴിയും എന്ന വിശ്വാസം ആണു ഇതുപോലൊരു ബ്ലോഗ് തുടങ്ങാനുള്ള പ്രചോദനം. പുതിയ പുതിയ വാക്കുകളും അവയുടെ അര്‍ത്ഥവും അല്ലെങ്കില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വാക്കുകളുടെ അതേ അര്‍ത്ഥം വരുന്ന വാക്കുകളും അല്ലെങ്കില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വാക്കുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചുള്ള രസകരമായ വാക്യങ്ങളും എല്ലാം കമെന്റുകളിലൂടെ നല്‍കാവുന്നതാണ്.പുതിയ വാക്കുകള്‍ ഓര്‍മ്മയില്‍ നിര്‍ത്താന്‍ ഇത്തരം രസകരമായ വാക്യങ്ങള്‍ സഹായിക്കും എന്നു പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മയിലൂടെ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പദസമ്പത്ത് ഒരു പരിധി വരെയെങ്കിലും വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാന്‍ കഴിയും എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ,എല്ലാവരുടേയും സഹകരണങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടു സവിനയം ആരംഭിക്കട്ടെ.


അഞ്ച് ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകളും അതിന്റെ അര്‍ത്ഥവും ..


Tuesday, June 29, 2010

ഇന്നത്തെ വാക്കുകള്‍ (29/06/2010)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gleam (ɡl'iːm / ഗ്ലീം = Shine brightly, like a star or a light - സ്ഫുരിക്കുക, ജ്വലിക്കുക, സ്ഫുരണം - (Eg: His black hair gleamed in the sun)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Flaunt (fl'ɔːnt / ഫ്ലോണ്ട്) = Display possessions, abilities, or qualities in a very obvious way, especially in order  to obtain other people's admiration - കെട്ടിച്ചമഞ്ഞു നടക്കുക - (Eg: One secret he learned very early was not to flaunt his success)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Brag (br'æɡ / ബ്രാഗ്) = Say in a very proud way that you have something or have done something - പൊങ്ങച്ചം, ബഡായി, പൊങ്ങച്ചം പറയുക - (Eg: He's always bragging about his prowess as a cricketer)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prowess (pr'aʊɪs / പ്രോവെസ്സ് = Exceptional or superior ability, skill, or strength - വീര്യം, ശൂരത്വം, സിദ്ധി - (Eg: ...his prowess as a public speaker)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scurry (sk'ʌri / സ്കറി) = Move quickly and hurriedly - പരക്കം പായുക - (Eg: The rats scurry around, searching for scraps of food)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Monday, June 28, 2010

ഇന്നത്തെ വാക്കുകള്‍ (28/06/2010)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Whip (ʰw'ɪp / വ്വിപ്)   = A long thin piece of material such as leather or rope, fastened to a stiff handle. It is used for hitting people or animals. - ചാട്ടവാര്‍, ചാട്ടവാറുകൊണ്ട് അടിക്കുക - (Eg: Eye-witnesses claimed Shoshamma whipped the horse up to 16 times)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Yawn (j'ɔːn / യാണ്‍) = An involuntary intake of breath through a wide open mouth; usually triggered by fatigue or boredom - കോട്ടുവാ ഇടുക - (Eg: She yawned, and stretched lazily)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jostle (dʒ'ɒsəl / ജോസില്‍)   =  Come into rough contact with while moving - തിക്കുകൂട്ടുക, ഉന്തിത്തള്ളുക - (Eg: We spent an hour jostling with the crowds as we did our shopping)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obsess (əbs'es / ഒബ്സെസ്സ് = Keep thinking about something and find it difficult to think about anything else - ശല്യപ്പെടുത്തുക, ഒഴിയാബാധയാകുക - (Eg: He stopped drinking but began obsessing about his weight)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Engross (ɪnˈɡroʊs / എന്‍ഗ്രോസ്സ്)   = Consume all of one's attention or time - മുഴുവന്‍ ശ്രദ്ധയും സമയവും അപഹരിക്കുന്ന - (Eg: As the business grew, it totally engrossed him.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sunday, June 27, 2010

ഇന്നത്തെ വാക്കുകള്‍ (27/06/2010)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Blurt (bl'ɜːʳt  / ബ്ലെര്‍ട്ട്) = Utter impulsively - ആലോചിക്കാതെ പറഞ്ഞുപോകുക, വായില്‍തോന്നിയത് വിളിച്ചുപറയുക - (Eg: Over the food, John blurted out what was on his mind)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dodge (d'ɒdʒ / ഡോഡ്ജ് = Move suddenly, often to avoid being hit, caught, or seen - പെട്ടെന്നു മാറിക്കളയുക, പിടികൊടുക്കാതെ ഒഴിയുക - (Eg: We dodged behind a pillar out of sight of the tourists.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impromptu (ɪmpr'ɒmptuː / ഇമ്പ്രോമ്പ്റ്റു) = Without planning or organizing it in advance - മുന്നാലോചന ഇല്ലാതെ - (Eg: This afternoon they held an impromptu press conference.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dumbstruck (d'ʌmstrʌk / ഡംസ്റ്റ്റക്) = Unable to speak because of surprise - പരിഭ്രമം കൊണ്ടോ അത്ഭുതം കൊണ്ടോ സംസാരിക്കാന്‍ പറ്റാതാവുക -(Eg: We were dumbstruck. We just couldn't believe our eyes when she appeared.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Faze (f'eɪz / ഫെയിസ്) = Surprise, Shock, or Frighten - അസ്വസ്ഥമാക്കുക, ദിശാബോധം ഇല്ലാതാക്കുക - (Eg: Big concert halls do not faze that singer)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Saturday, June 26, 2010

ഇന്നത്തെ വാക്കുകള്‍ (26/06/2010)

Glee (ɡl'iː) = A feeling of happiness and excitement, often caused by someone else's misfortune. - ഉല്ലാസം, ആനന്ദം - (Eg: His victory was greeted with glee by his friends.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doodle (d'uːdəl) = Draw a pattern or picture when you are bored or thinking about something else - അര്‍ത്ഥമില്ലാത്ത കുത്തിവരയ്ക്കുക - (Eg: She looked at him, doodling on her notebook)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grimace (ɡrɪm'eɪs) = Twist the face to indicate a certain mental or emotional state - മുഖചേഷ്ട, മുഖം ചുളിച്ചുള്ള വികാരപ്രകടനം - (Eg: He took another drink of his coffee. `Awful,' he said with a grimace)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grin (ɡr'ɪn) = A facial expression characterized by turning up the corners of the mouth; usually shows pleasure or amusement - പല്ലിളിച്ചുള്ള ചിരി, പരിഹാസച്ചിരി - (Eg: Gopalan looked at her with a sheepish grin.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wimp (w'ɪmp) = A person who lacks confidence - ആത്മവിശ്വാസമില്ലാത്ത ആള്‍ - (Eg: I'm scared, I'm a real wimp)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Friday, June 25, 2010

ഇന്നത്തെ വാക്കുകള്‍ (25/06/2010)

Chuckle (tʃ'ʌkəl) = Laugh quietly - ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ ചിരിക്കുക - (Eg: The banker chuckled and said, `Of course not.'.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ovation (oʊv'eɪʃən) = Large amount of applause from an audience for a particular performer or speaker - ആര്‍പ്പുവിളി, ജയഘോഘം - (Eg: The speaker got a standing ovation)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sly (sl'aɪ) = Marked by skill in deception - കാപട്യമുള്ള, തന്ത്രശാലിയായ - (Eg: His lips were spread in a sly smile)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doze (d'oʊz) = Sleep lightly or for a short period, especially during the daytime - മയക്കം, ഉറക്കം തൂങ്ങുക - (Eg: After lunch I had a doze)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relent (rɪl'ent) = Allow someone to do something that you had previously refused to allow them to do, Give in, as to influence or pressure - മനസ്സലിയുക, അനുകമ്പ തോന്നുക - (Eg: Finally his mother relented and gave permission for her youngest son to marry)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thursday, June 24, 2010

ഇന്നത്തെ വാക്കുകള്‍ (24/06/2010)

Sneak (sn'iːk) = To go stealthily or furtively - പമ്മിനടക്കുക, പതുങ്ങുക - (Eg: Sometimes he would sneak out of his house late at night )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curse (k'ɜːʳs) = An appeal to some supernatural power to inflict evil on someone or some group - ശപിക്കുക, ശാപം - (Eg: Maybe there is a curse on my family)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gasp (ɡ'ɑːsp) = Breathe noisily, as when one is exhausted - ശ്വാസം മുട്ടുക, വീര്‍പ്പമുട്ടുക - (Eg: She gave a small gasp of pain.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sob (s'ɒb) = Convulsive gasp made while weeping, Weep convulsively - ഏങ്ങലടിച്ചു കരയുക, തേങ്ങുക - (Eg: She began to sob again, burying her face in the pillow)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jest (dʒ'est) = Tell a joke; speak humorously - തമാശ, തമാശ പറയുക - (Eg: He enjoyed drinking and jesting with his friends)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wednesday, June 23, 2010

ഇന്നത്തെ വാക്കുകള്‍ (23/06/2010)

Trickle (tr'ɪkəl) = Run or flow slowly, as in drops or in an unsteady stream - ഇറ്റിറ്റുവീഴുക, ഒഴുകുക - (Eg: A tear trickled down from her left eye)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Crease (kr'iːs) = Lines that are made in cloth or paper when it is crushed or folded - ചുളുക്ക് ,മടക്ക്, ഞൊറി - (Eg: She stood up, frowning at the creases in her silk dress)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Frown (fr'aʊn) = Wrinkle one's forehead, as if to signal disapproval - നെറ്റിചുളിക്കുക - (Eg: He frowned at her anxiously.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Emblazon (ɪmˈbleɪzn) = Decorate something with a design, a symbol or words so that people will notice it easily - അലങ്കരിക്കുക - (Eg: Baseball caps emblazoned with the team's logo)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exhort (ɪɡz'ɔːʳt) = Force or impel in an indicated direction - ഉപദേശിക്കുക, ഗുണദോഷിക്കുക - (Eg: Sugunan exhorted his listeners to turn away from violence)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuesday, June 22, 2010

ഇന്നത്തെ വാക്കുകള്‍ (22/06/2010)

Prop (pr'ɒp) = A support placed beneath or against something to keep it from shaking or falling - താങ്ങി വെക്കുക, താങ്ങ്, ആശ്രയം - (Eg: He propped his bike against the bus)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Clench (kl'entʃ) = Hold in a tight grasp - ദൃഢമായി പിടിക്കുക, മുഷ്ടിചുരുട്ടുക - (Eg: Angry protesters with clenched fists.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Dwindle (dw'ɪndəl) = Become smaller, weaker, or less in number - കുറഞ്ഞു വരിക , ക്രമേണ ക്ഷയിക്കുക, ക്ഷീണിക്കുക  - (Eg: The factory's workforce has dwindled from over 4,000 to a few hundred.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Elation (ɪl'eɪʃən) = A feeling of great happiness and excitement about something that has happened - അത്യാഹ്ലാദം , ആവേശം - (Eg: His supporters have reacted to the news with elation.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Jig (dʒ'ɪɡ) = Make a quick dance with leaping and kicking motions - പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുന്ന ലഘുനടനം - (Eg: I did a mini jig at the public telephone booth when she said that.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Monday, June 21, 2010

ഇന്നത്തെ വാക്കുകള്‍ (21/06/2010)

Shenanigan (ʃɪn'ænɪɡən) = The use of tricks to deceive someone (usually to extract money from them) - ചതി, തട്ടിപ്പ് - (Eg: Professor came to know about all our shenanigans)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Numb (n'ʌm) = Lacking sensation - മരവിച്ച, തരിച്ചുപോയ - (Eg: I have recently been suffering from pain and numbness in my hands.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vengeance (v'endʒəns) = The act of killing, injuring, or harming someone because they have harmed you.- പകവീട്ടല്‍, പ്രതികാരം - (Eg: He swore vengeance on everyone involved in the murder)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sequester (sɪkw'estəʳ) = 1) Keep away from others ,  2) Take temporary possession of as a security, by legal authority - 1)ഒറ്റയ്ക്കാക്കുക, 2) കണ്ടുകെട്ടുക, ജപ്തിചെയ്യുക - (Eg: 1) He sequestered himself in his study to write a book. 2) Everything he owned was sequestered )
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Turmoil (t'ɜːʳmɔɪl) = A violent disturbance - ലഹള, കലാപം , സംക്ഷോഭം - (Eg: Her marriage was in turmoil.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sunday, June 20, 2010

ഇന്നത്തെ വാക്കുകള്‍ (20/06/2010)

Nod (n'ɒd) = Lower and raise the head, as to indicate assent or agreement or confirmation - സമ്മതമെന്നര്‍ത്ഥമായി തലയാട്ടുക - (Eg: The teacher nodded when the student gave the right answer)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unison (yoonisun) = Occurring together or simultaneously - ഒരേപോലെ, ഏകസ്വരത്തില്‍ - (Eg: Gopalan and Sukumaran nodded in unison.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Crouch (kr'aʊtʃ) = Bend one's back forward from the waist on down - കുനിയുക, കുനിഞ്ഞിരിക്കുക - (Eg: The man was crouched behind the Mercedes.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Divest (daɪv'est) = Take away possessions from someone - ഇല്ലാതാക്കക, നീക്കുക - (Eg: He was divested of his rights and his title)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Miscreant (m'ɪskriənt) - A person without moral scruples, Someone who has done something illegal or behaved badly - ദുര്‍മാര്‍ഗ്ഗി, അധമന്‍ - (Eg: Local people demanded that the District Magistrate arrest the miscreants.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Saturday, June 19, 2010

ഇന്നത്തെ വാക്കുകള്‍ (19/06/2010)

Yell (j'el) = Utter a sudden loud cry - അലറുക, ഉച്ചത്തില്‍ ആക്രോശിക്കുക - (Eg: I'm sorry, I yelled at you last night)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lame (l'eɪm) = Disabled in the feet or legs - മുടന്തുള്ള, ഞൊണ്ടിയായ - (Eg: He was aware that she was lame in one leg)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lament (ləm'ent) = Express grief verbally, Regret strongly - നിലവിളിക്കുക, ഖേദിക്കുക - (Eg: He began to lament the death of his only son.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caress (kər'es) =  Touch or stroke lightly in a loving or endearing manner - ഓമനിക്കുക, പുന്നാരിക്കുക, പരിലാളിക്കുക, തടവുക - (Eg: He was gently caressing her golden hair)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Disdain (dɪsd'eɪn) = Lack of respect accompanied by a feeling of intense dislike - പുച്ഛം, അധിക്ഷേപം, അവഗണന - (Eg: Janet looked at him with disdain.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Friday, June 18, 2010

ഇന്നത്തെ വാക്കുകള്‍ (18/06/2010)

Squint (skw'ɪnt) = Partly close one's eyes, as when hit by direct blinding light ; Abnormal alignment of one or both eyes - കോങ്കണ്ണ്, കണ്ണിറുക്കി നോക്കുക - (Eg: The girl squinted at the photograph.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giggle (ɡ'ɪɡəl) =  Laugh nervously in a childlike way - കുണുങ്ങിച്ചിരിക്കുക - (Eg: She gave a little giggle.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Urchin ('ɜːʳtʃɪn) = Young child who is dirty and poorly dressed - വികൃതിച്ചെറുക്കന്‍ - (Eg: We were in the bazaar with all the little urchins watching us)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wink (w'ɪŋk) = Blink one eye very briefly, usually as a signal that something is a joke or a secret - കണ്ണുചിമ്മുക - (Eg: I gave her a wink.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lofty (l'ɒfti) = Of high moral or intellectual value; elevated in nature or style -  ഉന്നതമായ, ഉദാത്തമായ - (Eg: It was a bank that started out with grand ideas and lofty ideals.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thursday, June 17, 2010

ഇന്നത്തെ വാക്കുകള്‍ (17/06/2010)

Intrigue (in·trigue ) = Make secret plans to harm or deceive people - ഗൂഢാലോചന നടത്തുക, രഹസ്യസ്വാധീനം ഉപയോഗിക്കുക - (Eg: That murder was the result of political intrigue)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nob (n'ɒb) = Rich or come from a much higher social class - ധനാഢ്യന്‍, കുലീനന്‍ - (Eg: I didn't want to tell this at that time, because you were among the nobs. )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Haphazard (hæph'æzəʳd) = Not at all organized or is not arranged according to a plan , Marked by great carelessness - ഒട്ടും ശ്രദ്ധയില്ലാതെ, ചിന്തിക്കാതെ - (Eg: He had never seen such a haphazard approach to film-making)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Shudder (ʃ'ʌdəʳ) = shake with fear, horror, disgust, or because of cold - ഭയം കൊണ്ടോ തണുപ്പു കൊണ്ടോ വിറയ്ക്കുക, കിടുങ്ങുക - (Eg: Gopalan shuddered with cold.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Puke (pyook) = Eject the contents of the stomach through the mouth, Vomit - ഛര്‍ദ്ദിക്കുക - (Eg: They got drunk and puked out the window)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wednesday, June 16, 2010

ഇന്നത്തെ വാക്കുകള്‍ (16/06/2010)

Petrify (p'etrɪfaɪ) = Cause to become stonelike or stiff or dazed and stunned - സ്തംഭിച്ചു പോകുക , കല്ലായി മാറ്റുക,കഠിനപ്പെടുത്തുക - (Eg: The horror petrified his feelings)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vociferously (vəs'ɪfərəsli) = Conspicuously and offensively loud - ബഹളം വെച്ചുകൊണ്ട്, നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് - (Eg: He vociferously opposed the state of emergency imposed by the government.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Loafer (l'oʊfəʳ) = idler: person who does no work - ജോലി ചെയ്യാതെ കറങ്ങി നടക്കുന്ന ആള്‍ - (Eg: If I stay home and take care of my wife and my kids, then I am a loafer, not a good father)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gruff (ɡr'ʌf) = Brusque and surly and forbidding - കര്‍ക്കശമായ, രൂക്ഷമായ - (Eg: He picked up the phone expecting to hear the chairman's gruff voice.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cower (k'aʊəʳ) = Bend forward and downwards because of fear - ഭയംകൊണ്ട് പതുങ്ങിക്കിടക്കുക, ഭയന്നു പുറകോട്ടു മാറുക - (Eg: "You can cower in the corner and hide or you can be tough and go out there and stand up for what you believe in," Sugunan said.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuesday, June 15, 2010

ഇന്നത്തെ വാക്കുകള്‍ (15/06/2010)

Gurgle (ɡ'ɜːʳɡəl) = The bubbling sound of water flowing from a bottle with a narrow neck - വെള്ളം ഒഴുകുമ്പോള്‍ ഉണ്ടാകുന്ന  ഗുളുഗുളു ശബ്ദം  - (Eg: We could hear the swish and gurgle of water )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asinine ('æsɪnaɪn) = Showing a lack of intelligence or thought; stupid and silly - ബുദ്ധിശൂന്യമായ - (Eg: That was an asinine discussion)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Draconian (drək'oʊniən) = Extremely harsh and severe - അതികഠിനമായ - (Eg: Currently there is no need of these draconian laws)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hunch (h'ʌntʃ) = 1) An intuitive feeling or a premonition 2) The act of bending yourself into a humped position - മുന്നറിവ് , മുമ്പോട്ടു കുനിഞ്ഞ് ഇരിക്കുക - (Eg: 1) I had a hunch that he would lose. 2) He got out the map  and hunched over it to read the small print)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Booze (b'uːz) = Consume alcohol - അമിതമായി മദ്യപിക്കുക, പൂസാകുക - (Eg: She had to contend with the boozing and other bad habits of her husband)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Monday, June 14, 2010

ഇന്നത്തെ വാക്കുകള്‍ (14/06/2010)

Composure (kəmp'oʊʒəʳ) = Steadiness of mind under stress - ആത്മസംയമനം, അക്ഷോഭ്യത - (Eg: I just tried to stay level-headed and keep my composure, and fortunately I got through it)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Crumb (kr'ʌm) = A very small quantity of something -ചെറിയ കഷണം, നക്കാപ്പിച്ച - (Eg: He gave only a crumb of information about his plans)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mellow (m'eloʊ) = Pleasant, smooth, and rich - മൃദുവായ, സ്നിഗ്ദ്ധമായ, സുഖസ്പര്‍ശമായ - (Eg: His voice was deep and mellow and his speech had a soothing and comforting quality.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obnoxious (ɒbn'ɒkʃəs) = Causing disapproval or protest - നിന്ദ്യമായ, അസഹ്യമായ - (Eg: The people at my table were so obnoxious I simply had to change my seat)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prodigal (pr'ɒdɪɡəl) = A recklessly extravagant consumer,  One who spends a lot of money carelessly - ദുര്‍വ്യയം ചെയ്യുന്ന, ധാരാളിയായ - (Eg: Prodigal habits die hard)

Sunday, June 13, 2010

ഇന്നത്തെ വാക്കുകള്‍ (13/06/2010)

Emancipate (ɪm'ænsɪpeɪt) = Free from slavery or servitude - സ്വാതന്ത്ര്യം നല്‍കുക - (Eg: That war preserved the Union and emancipated the slaves)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hideously (h'ɪdiəsli) = Very ugly or unattractive - ഭീകരമായി, ബീഭത്സമായി - (Eg: He has been left hideously disfigured by plastic surgery.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Derogatory (dɪr'ɒɡətri) = Expressing a low opinion - അപമാനിക്കുന്ന, ഇടിച്ചു താഴ്ത്തുന്ന - (Eg: He refused to withdraw derogatory remarks made about his boss)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sober (s'oʊbəʳ) = Not affected by a chemical substance (especially alcohol) - മദ്യപിക്കാത്ത, മദ്യലഹരിയിലല്ലാത്ത - (Eg: When Dad was sober he was a good father.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Idyllic (ɪd'ɪlɪk) = Extremely pleasant, simple, and peaceful without any difficulties or dangers. - പ്രശാന്തസുന്ദരമായ - (Eg: Married life was not as idyllic as he had imagined.)

Saturday, June 12, 2010

ഇന്നത്തെ വാക്കുകള്‍ (12/06/2010)

Splutter (spl'ʌtəʳ) = Make short sounds and have difficulty in speaking clearly - ഇടര്‍ച്ച, ഇടറുക - (Eg: She was spluttering in the stage)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Belligerent (bɪl'ɪdʒərənt) = With characteristics of an enemy or one eager to fight - കലാപകാരിയായ, യുദ്ധതാല്പര്യമുള്ള - (Eg: He was almost back to his belligerent mood of twelve months ago)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Beseech (bɪs'iːtʃ) = Ask very eagerly and anxiously - യാചിക്കുക, അപേക്ഷിക്കുക, കെഞ്ചുക - (Eg: She beseeched him to cut his drinking and his smoking)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Perennial (pər'eniəl) = Lasting an indefinitely long time , Exist all the time - സാര്‍വ്വകാലികമായ, ശാശ്വതമായ - (Eg: There's a perennial shortage of teachers with science qualifications)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prodigy (pr'ɒdɪdʒi) = An unusually gifted or intelligent (young) person; someone whose talents excite wonder and admiration - അത്ഭുതഗുണം, അതിബുദ്ധിസാമര്‍ത്ഥ്യം - (Eg: She is a chess prodigy)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Friday, June 11, 2010

ഇന്നത്തെ വാക്കുകള്‍ (11/06/2010)

Pronto (pr'ɒntoʊ) = Quickly and at once - വേഗത്തില്‍ - (Eg: We have to take him to the hospital pronoto)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Whine ( ʰw'aɪn) = Make a high-pitched, screeching noise - നീണ്ട സ്വരത്തില്‍ കരയുക - (Eg: He could hear her dog barking and whining in the background.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coy (k'ɔɪ) = Shy in a playful or provocative way - ലജ്ജയുള്ള- (Eg: She smiled coyly at him as he took her hand)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Insomniac (ɪns'ɒmniæk) = A person who finds it difficult to sleep - നിദ്രാവിഹീനന്‍ - (Eg: I was wandering around like an insomniac around 3 to 4 o'clock in the morning )
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Furtive (f'ɜːʳtɪv) = Marked by quiet and caution and secrecy - ഗൂഢമായ, രഹസ്യമായ - (Eg: With a furtive glance over her shoulder, she unlocked the door and entered the house.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thursday, June 10, 2010

ഇന്നത്തെ വാക്കുകള്‍ (10/06/2010)

Gluttony (ɡl'ʌtəni) = Habit of eating too much and being greedy - ആക്രാന്തം, അത്യാര്‍ത്തി - (Eg: When you have one person putting away a large pizza by himself, that is nothing but pure gluttony and greed)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wail (w'eɪl) = Make long, loud, high-pitched cries which express sorrow or pain. - നിലവിളി, അലമുറ - (Eg: The women began to wail in mourning)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fumble (f'ʌmbəl) = Make one's way clumsily or blindly, Feel about uncertainly or blindly - തപ്പിത്തടയുക, പരുങ്ങുക - (Eg: He fumbled towards the door)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quiver (kw'ɪvəʳ) = 1) Shake with very small movements , 2) Container for carrying arrows - വിറക്കുക, ആവനാഴി - (Eg: 1. Her bottom lip quivered and big tears rolled down her cheeks. 2. Solaris would be a wonderful arrow in the quiver of the Power server group to have)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Non sequitur (n'ɒn s'ekwɪtəʳ) = A conclusion that does not follow from the premises - കാര്യകാരണബദ്ധമില്ലാതെയുള്ള നിഗമനം - (Eg: Had she missed something important, or was this just a non sequitur?)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wednesday, June 9, 2010

ഇന്നത്തെ വാക്കുകള്‍ (09/06/2010)

Nudge (n'ʌdʒ) = push gently, usually with elbow, in order to draw the attention to something - തട്ടുക, തട്ടി സൂചന കൊടുക്കുക - (Eg: She nudged my elbow when she saw her friend enter the restaurant)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Baffle (b'æfəl) = Be a mystery or bewildering to - സംഭ്രമിപ്പിക്കുക, ചിന്താക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുക - (Eg: Police are baffled by the murder.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nibble (n'ɪbəl) = Eat something by biting very small pieces of it, Gentle biting - അല്പാല്പമായി തിന്നുക, കൊറിക്കുക - (Eg: He started to nibble his biscuit.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Falsetto (fɔːls'etoʊ) = Artificially high; above the normal voice range - ഉച്ചത്തില്‍, ഉയര്‍ന്ന ശബ്ദത്തില്‍ - (Eg: He has got a really strong, wide vibrato on his falsetto, which can jump to some crazy places. )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satiate (s'eɪʃieɪt) = Fill to satisfaction, Overeat or eat immodestly - അമിതതൃപ്തിവരുത്തുക, മടുപ്പു വരുത്തുക - (Eg: She finished the meal and sat back with a satiated sigh)

Tuesday, June 8, 2010

ഇന്നത്തെ വാക്കുകള്‍ (08/06/2010)

Alfresco (ælfr'eskoʊ) = In the open air, Outside a building - തുറസ്സായ സ്ഥലത്തുള്ള - (Eg: I had an alfresco breakfast of fresh fruit.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ramshackle (r'æmʃækəl) = Badly made or in bad condition, and looks as if it is likely to fall down - പൊട്ടിവീണ, പൊളിഞ്ഞ - (Eg: They entered the shop, which was a curious ramshackle building.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Denounce (dɪn'aʊns) = Criticize severely and publicly - ആക്ഷേപിക്കുക, നിന്ദിക്കുക - (Eg: German leaders denounced the attacks and pleaded for tolerance)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Goof (ɡ'uːf) = A man who is a stupid incompetent fool  - മഹാ വിഡ്ഢി - (Eg: He was among that goofs.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sulk (s'ʌlk) = Be in a huff and display one's displeasure - ദുര്‍മുഖം കാണിക്കുക , വെറുപ്പു കാട്ടുക - (Eg: He turned his back and sulked)

Monday, June 7, 2010

ഇന്നത്തെ വാക്കുകള്‍ (07/06/2010)

Groan (ɡr'oʊn) = A long low sound because of  pain, discomfort, or displeasure - ഞരങ്ങുക, മോങ്ങല്‍, മോങ്ങുക, മൂളുക - (Eg: Slowly, he opened his eyes. As he did so, he began to groan with pain)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mutter (m'ʌtəʳ) = Talk indistinctly; usually in a low voice - അസ്പഷ്ടമായി സംസാരിക്കുക, പിറുപിറുക്കുക - (Eg: He sat there shaking his head, muttering to himself.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Invigorate (ɪnv'ɪɡəreɪt) = Heighten or intensify, Make lively - ശക്തിമത്താക്കുക, ഊര്‍ജ്ജസ്വലമാക്കുക - (Eg: She seemed invigorated, full of life and energy)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Huff (h'ʌf) = A state of irritation or annoyance - കോപിയ്ക്കുക, ചീറുക -(Eg: The British government huffed and puffed at the commission's decision )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gobble (ɡ'ɒbəl) = Eat hastily and greedily without proper chewing  - വിഴുങ്ങുക, Make a gurgling sound, characteristic of turkeys - കൊക്കുക - (Eg: John gobbled all the beef stew)

Sunday, June 6, 2010

ഇന്നത്തെ വാക്കുകള്‍ (06/06/2010)

Smoulder (sm'oʊldəʳ) = Burn slowly and without a flame - നീറുക, പുകഞ്ഞിരിക്കുക - (Eg: A number of buildings around the riot spot were still smouldering)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Clang (kl'æŋ) = A loud resonant repeating noise - കിലുകിലാരവം, കിലുക്കം - (Eg: He could hear the clang of distant bells)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Puddle (p'ʌdəl) = A small, shallow pool of liquid that has spread on the ground - ചേറ്റുകുളം, ചെളിക്കുണ്ട് - (Eg: There were puddles of muddy water in the road after the rain)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Surmise (səʳm'aɪz) = Imagine to be the case or true or probable, Infer from incomplete evidence - ഊഹം, സന്ദേഹം - (Eg: "Correct. That's all I'm going to say about it. And it's not my surmise. It's an actual fact," said Pater.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Moron (m'ɔːrɒn) = A person of subnormal intelligence - ബുദ്ധിവികാസം പ്രാപിക്കാത്തയാള്‍, അല്പബുദ്ധി - (Eg: You moron!!!!)

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails