.

ഈ ബ്ലോഗ് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പഠന സഹായി ആണ്.എല്ലാ ആഴ്ചയും അഞ്ച് ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകളും അതിന്റെ അര്‍ത്ഥവും ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. കൂടുതല്‍ വാക്കുകള്‍ അറിയാനും ആവര്‍ത്തിച്ചുള്ള വായനയിലൂടെ അവയെ നമ്മുടെ സംഭാഷണത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താനും കഴിയും എന്ന വിശ്വാസം ആണു ഇതുപോലൊരു ബ്ലോഗ് തുടങ്ങാനുള്ള പ്രചോദനം. പുതിയ പുതിയ വാക്കുകളും അവയുടെ അര്‍ത്ഥവും അല്ലെങ്കില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വാക്കുകളുടെ അതേ അര്‍ത്ഥം വരുന്ന വാക്കുകളും അല്ലെങ്കില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വാക്കുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചുള്ള രസകരമായ വാക്യങ്ങളും എല്ലാം കമെന്റുകളിലൂടെ നല്‍കാവുന്നതാണ്.പുതിയ വാക്കുകള്‍ ഓര്‍മ്മയില്‍ നിര്‍ത്താന്‍ ഇത്തരം രസകരമായ വാക്യങ്ങള്‍ സഹായിക്കും എന്നു പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മയിലൂടെ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പദസമ്പത്ത് ഒരു പരിധി വരെയെങ്കിലും വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാന്‍ കഴിയും എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ,എല്ലാവരുടേയും സഹകരണങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടു സവിനയം ആരംഭിക്കട്ടെ.


അഞ്ച് ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകളും അതിന്റെ അര്‍ത്ഥവും ..


Sunday, December 19, 2010

ഇന്നത്തെ വാക്കുകള്‍ (19/12/2010)

Gallivant (GAL-uh-vant) = Go around from one place to another in the pursuit of pleasure or entertainment - അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞു നടക്കുക - She quit her job to go gallivanting around the globe
-------------------------------------------------------------------------
Exogamy (ek-SOG-uh-mee) = The custom of marrying outside a community, clan, or tribe - അന്യജാതിയില്‍ നിന്നുള്ള വിവാഹം - Choice of marriage partners was limited by sib exogamy.
-------------------------------------------------------------------------
Impudent (ˈimpyəd(ə)nt) = Not showing due respect for another person; impertinent - മര്യാദയില്ലാതെ - The student was kept in for impudent behavior.
-------------------------------------------------------------------------
Paucity (pôsitē) = The presence of something only in small or insufficient quantities or amounts; scarcity - ദൌര്‍ലഭ്യം - a paucity of information
-------------------------------------------------------------------------
Recidivist (riˈsidəvist) = A convicted criminal who reoffends, esp. repeatedly - അടിക്കടി കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലേര്‍പ്പെടുന്നവന്‍ - Women are rarely recidivist
---------------------------------------------------------------------------------------

Thursday, December 9, 2010

ഇന്നത്തെ വാക്കുകള്‍ (09/12/2010)

------------------------------------------------------------------------
Corpse (kôrps) = A dead body, esp. of a human being rather than an animal  - മൃതദേഹം - His corpse was later found in a ditch
------------------------------------------------------------------------
Felony (ˈfelənē) =A serious crime ,such as murder - ഭയങ്കര കുറ്റകൃത്യം - He pleaded guilty to six felonies.
--------------------------------------------------------------------------------------
Fetid (ˈfetid) = Smelling extremely unpleasant - ദുര്‍ഗന്ധമുള്ള - The fetid water of the marsh
-----------------------------------------------------------------------
Impasse (imˈpas) = A situation in which no progress is possible, esp. because of disagreement; a deadlock - രക്ഷപ്പെടാന്‍ പഴുതില്ലാത്ത അവസ്ഥ - The current political impasse.
-----------------------------------------------------------------------
Rapport (raˈpôr) = A close and harmonious relationship in which the people or groups concerned understand each other's feelings or ideas and communicate well - ചേര്‍ച്ച, സംബന്ധം, നല്ല കൂട്ടായ്മ - She was able to establish a good rapport with the children
-----------------------------------------------------------------------

Thursday, September 23, 2010

ഇന്നത്തെ വാക്കുകള്‍ (24/09/2010)

-------------------------------------------------------------------------
Impious (ˈimpēəs) = Not showing respect or reverence, esp. for a god - ദൈവഭയമില്ലാത്ത - The emperor's impious attacks on the Church.
-------------------------------------------------------------------------
Mobster (ˈmäbstər) = A member of a group of violent criminals; a gangster - കൊള്ളക്കാരന്‍, കൊള്ളസംഘത്തിലെ അംഗം - He was a very respected mobster.
-------------------------------------------------------------------------
Oppress (əˈpres) = Cause (someone) to feel distressed, anxious, or uncomfortable - ക്രൂശിക്കുക - He was oppressed by some secret worry.
-------------------------------------------------------------------------
Rickety (rikitē) = Poorly made and likely to collapse -  ബലഹീനമായ, പൊളിഞ്ഞുവീഴാറായ - We went carefully up the rickety stairs.
-------------------------------------------------------------------------
Tardy (ˈtärdē) = Delaying or delayed beyond the right or expected time; late -  മന്ദഗതിയായ, ഇഴഞ്ഞപ്രകൃതിയായ - Please forgive this tardy reply.
------------------------------------------------------------------------- 

Thursday, September 16, 2010

ഇന്നത്തെ വാക്കുകള്‍ (16/09/2010)


Flout [flout] = Openly disregard (a rule, law or convention), Mock  - പരിഹസിക്കുക, ധിക്കരിക്കുക - The women pointed and flouted at her
-------------------------------------------------------------------------------
Impute [im-pyoot] = Attribute (responsibility or fault) to a cause or source - ആരോപിക്കുക, ചുമത്തുക - The crimes were imputed to him.
-------------------------------------------------------------------------------
Nugatory [noo-guh-tawr-ee] = Of no value or importance - നിസ്സാരമായ, നിഷ്ഫലമായ - It was a nugatory and pointless observation.
-------------------------------------------------------------------------------
Rancid [ran-sid]= (of foods containing fat or oil) Smelling or tasting unpleasant as a result of being old and stale - വളിച്ച, തീക്ഷണഗന്ധമുള്ള - Eating rancid food will  make you unhealthy.
-------------------------------------------------------------------------------
Retch [rech] = Make the sound and movement of vomiting - ഓക്കാനിക്കുക - Somewhere in the darkness someone made a dry retching sound.
----------------------------------------------------------------------------------------------

Monday, September 13, 2010

ഇന്നത്തെ വാക്കുകള്‍ (13/09/2010)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Crony [kroh-nee] = A close friend or companion - ഉറ്റസുഹൃത്ത് - He went for a trip with his cronies
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efface [ih-feys] = Erase (a mark) from a surface - മായ്ക്കുക, തുടച്ചു മാറ്റുക, നിഗ്രഹിക്കുക - With time, the words are effaced by the frost and the rain.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Extol [ik-stohl, -stol] = Praise enthusiastically - ധാരാളമായി വാഴ്ത്തുക, അതിയായി സ്തുതിക്കുക  - He extolled the virtues of the Russian peoples
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gamut [gam-uht] = The complete range or scope of something - പൂര്‍ണ്ണവ്യാപ്തി - The whole gamut of human emotion.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Oblivion [uh-bliv-ee-uhn] = The state of being unaware or unconscious of what is happening - മറവി, വിസ്മൃതി - They drank themselves into oblivion.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Monday, August 16, 2010

ഇന്നത്തെ വാക്കുകള്‍ (16/08/2010)

---------------------------------------------------------------------------------------------
Eternity ( [ih-tur-ni-tee / ഇറ്റെര്‍ണിറ്റി]) = Infinite or unending time - നിത്യത, അനശ്വരത - Their love was sealed for eternity 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dawdle ( [dawd-l / ഡോഡില്‍]) = Waste time; be slow -  വെറുതെ സമയം കളയുക - I couldn't dawdle over my coffee any longer
---------------------------------------------------------------------------------------------
Loath ( [lohth, lohth / ലോത്ത്]) = Reluctant; unwilling - മനസ്സില്ലാത്ത, ഇഷ്ടമില്ലാത്ത - I was loath to leave
---------------------------------------------------------------------------------------------
Malaise ( [ma-leyz / മലൈസ്) = A general feeling of discomfort, illness, or uneasiness whose exact cause is difficult to identify - ആകുലത, അസ്വാസ്ഥ്യം - Society afflicted by a deep cultural malaise
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Afflict ( [uh-flikt / അഫ്ലിക്ട്]) = Cause great unhappiness for; distress - വിഷമിപ്പിക്കുക, ക്ലേശിപ്പിക്കുക - She was afflicted by the death of her parents
---------------------------------------------------------------------------------------------

Thursday, August 12, 2010

ഇന്നത്തെ വാക്കുകള്‍ (12/08/2010)

Curb ( [kurb / കേര്‍ബ്]) = Restrain or keep in check - നിയന്ത്രിക്കുക  - She promised she would curb her temper.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sporadic ( [spuh-rad-ik / സ്പൊറാഡിക്]) = Occurring at irregular intervals or only in a few places - അങ്ങിങ്ങായി സംഭവിക്കുന്ന, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന - sporadic fighting broke out 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cagey ( [key-jee / കേയ്ജി]) = Reluctant to give information owing to caution or suspicion - ഉള്ളിലുളളതു പുറത്തു വിടാത്ത, സൂക്ഷിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന - Manufacturers are cagey about the recipes they use to create a wine.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dapper ( [dap-er / ഡാപ്പെര്‍]) = (typically of a man) Neat and trim in dress - വൃത്തിയും ചൈതന്യവുമുള്ള, ചുറുചുറുക്കുള്ള - He looked very dapper in his new suit.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gale ( [geyl / ഗെയില്‍]) = A very strong wind - ശക്തിയായ കൊടുങ്കാറ്റ്  - It was almost like blowing a gale
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Monday, August 9, 2010

ഇന്നത്തെ വാക്കുകള്‍ (09/08/2010)

Lull (ləl / ലള്‍ = Send to sleep, typically with soothing sounds or movements - താരാട്ടുക, താരാട്ടി ഉറക്കുക - Eg:  ... to lull a child by singing.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Exult (ig-zuhlt / ഏക്സള്‍ട്) Show or feel a lively or triumphant joy - തുള്ളിച്ചാടുക, വിജയോത്സവം നടത്തുക - They exulted over their victory
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abase ( [uh-beys / അബേയ്സ്]) = Behave in a way so as to degrade someone - അപമാനപ്പെടുത്തുക, തരം താഴ്ത്തുക - I watched my colleagues abasing themselves before the board of trustees.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Babel ( [bey-buhl, bab-uhl / ബേബല്‍] ) = A confused noise, typically that made by a number of voices - കോലാഹലം - Eg: ...the babel of voices on the road.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Banish ( [ban-ish / ബാനിഷ്]) = Send (someone) away from a country or place as an official punishment - നാടുകടത്തുക - They were banished to Siberia for political crimes.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails