.

ഈ ബ്ലോഗ് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പഠന സഹായി ആണ്.എല്ലാ ആഴ്ചയും അഞ്ച് ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകളും അതിന്റെ അര്‍ത്ഥവും ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. കൂടുതല്‍ വാക്കുകള്‍ അറിയാനും ആവര്‍ത്തിച്ചുള്ള വായനയിലൂടെ അവയെ നമ്മുടെ സംഭാഷണത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താനും കഴിയും എന്ന വിശ്വാസം ആണു ഇതുപോലൊരു ബ്ലോഗ് തുടങ്ങാനുള്ള പ്രചോദനം. പുതിയ പുതിയ വാക്കുകളും അവയുടെ അര്‍ത്ഥവും അല്ലെങ്കില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വാക്കുകളുടെ അതേ അര്‍ത്ഥം വരുന്ന വാക്കുകളും അല്ലെങ്കില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വാക്കുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചുള്ള രസകരമായ വാക്യങ്ങളും എല്ലാം കമെന്റുകളിലൂടെ നല്‍കാവുന്നതാണ്.പുതിയ വാക്കുകള്‍ ഓര്‍മ്മയില്‍ നിര്‍ത്താന്‍ ഇത്തരം രസകരമായ വാക്യങ്ങള്‍ സഹായിക്കും എന്നു പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മയിലൂടെ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പദസമ്പത്ത് ഒരു പരിധി വരെയെങ്കിലും വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാന്‍ കഴിയും എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ,എല്ലാവരുടേയും സഹകരണങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടു സവിനയം ആരംഭിക്കട്ടെ.


അഞ്ച് ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകളും അതിന്റെ അര്‍ത്ഥവും ..


Thursday, July 29, 2010

ഇന്നത്തെ വാക്കുകള്‍ (29/07/2010)

Lampoon (læmp'uːn / ലമ്പൂണ്‍) = Criticize very strongly, using humorous means - പരിഹസിക്കുക, പരിഹാസകൃതി - Eg: He was lampooned for his political views.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Garb (ɡ'ɑːʳb / ഗാര്‍ബ് ) = A fashion or mode of dress - വസ്ത്രം, വസ്ത്രധാരണരീതി, വേഷം - Eg: He wore the garb of a scout.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Savage (s'ævɪdʒ / സാവേജ് = Extremely cruel and violent - സംസ്ക്കാരശൂന്യമായ, ക്രൂരമായ - Eg: This was a savage attack on a defenceless young girl.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mutiny (mj'uːtɪni / മ്യൂട്ടിനി ) = Revolt or rebellion against constituted authority (especially by seamen or soldiers against their officers) - കലാപം, ലഹള - Eg: Sailors at a naval base had mutinied against their officers.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Meek (m'iːk / മീക്ക് = Humble in spirit or manner - ശാന്തനായ, അടക്കമുള്ള - Eg: He was a meek, mild-mannered fellow.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Monday, July 26, 2010

ഇന്നത്തെ വാക്കുകള്‍ (26/07/2010)

Eulogize (j'uːlədʒaɪz / യൂളൊജൈസ് ) = Praise very highly - പുകഴ്ത്തുക, അമിതമായി പ്രശംസിക്കുക - Eg: Leaders from around the world eulogized the The President.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Conundrum (kən'ʌndrəm / കെനണ്ട്രം) = Problem or puzzle which is difficult or impossible to solve - കടംകഥ, പ്രയാസമുളള പ്രശ്നം - Eg: "It's kind of a conundrum, I'm not sure I can answer your question." James said.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sanguine (s'æŋɡwɪn / സാന്‍ഗ്വിന്‍) = Confidently optimistic and cheerful - ശുഭാപ്തിവിശ്വാസമുള്ള, ആത്മവിശ്വാസമുള്ള - Eg: He's remarkably sanguine about the problems involved.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Topple (t'ɒpəl / ടോപ്പിള്‍) Fall down, as if collapsing - തലകുത്തിവീഴുക, പൊളിഞ്ഞു വീഴുക - Eg: Winds and rain toppled trees and electricity lines.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chide (tʃ'aɪd / ചൈഡ്) Speak angrily, Scold - ശാസിക്കുക, ശകാരിക്കുക - Eg: He gently chided her.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Thursday, July 22, 2010

ഇന്നത്തെ വാക്കുകള്‍ (22/07/2010)

Corpulent (k'ɔːʳpjʊlənt / കോര്‍പ്യുലെന്റ്) = Excessively fat -തടിച്ച - Eg: Mr. Johnson  was a short and corpulent man, with a very large head and no neck.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fib (f'ɪb / ഫിബ്= A small, unimportant lie - നിസ്സാരകള്ളം, പുളു - Eg: He laughs loudly when I accuse him of fibbing.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Slumber (sl'ʌmbəʳ / സ്ലംബെര്‍) = Sleep - മയങ്ങുക, ഉറങ്ങുക, ഉറക്കം - Eg: They are still slumbering peacefully
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arid (ˈærɪd / അരിഡ്) = Lacking sufficient water or rainfall - ഉണങ്ങിയ, വരണ്ട - Eg: Some plants grow successfully in arid environments.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dank (d'æŋk / ഡാങ്ക്= Unpleasantly cool and humid - ഈറനായ, നനഞ്ഞ, തണുപ്പുള്ള - Eg: The kitchen was dank and cheerless.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Monday, July 19, 2010

ഇന്നത്തെ വാക്കുകള്‍ (19/07/2010)

Wobble (w'ɒbəl / വോബിള്‍Move unsteadily from side to side - ചാഞ്ചാടുക, അഭിപ്രായ സ്ഥിരതയില്ലാതിരിക്കുക - Eg: The table wobbled when I leaned on it
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Detest (dɪt'est / ഡിറ്റെസ്റ്റ് = Dislike intensely - തീരെ വെറുക്കുക, അറപ്പുകാട്ടുക - Eg: James detested being photographed.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rove (r'oʊv / റോവ് ) = Wander about without definite destination - ചുറ്റിത്തിരിയുക, പര്യടനം ചെയ്യുക - Eg: She became a photographer, roving the world with her camera in her hand.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Murk (m'ɜːʳk / മര്‍ക്ക് = Darkness, Thick mist that is very difficult to see through - ഇരുളായ, ഇരുണ്ട - Eg: It happened at that Bridge one murky November evening.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sceptical (sk'eptɪkəl / സ്കെപ്റ്റിക്കല്‍ = Having doubt - സംശയമുള്ള, ശങ്കയുള്ള - Eg: Other archaeologists are sceptical about his findings.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thursday, July 15, 2010

ഇന്നത്തെ വാക്കുകള്‍ (15/07/2010)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reticent (r'etɪsənt / റെറ്റിസെന്റ് = Disposed to be silent or not to speak freely; reserved - മൌനശീലനായ, അല്പഭാഷിയായ - (Eg: She is so reticent about her achievements)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effervescent ('efəʳv'esənt / എഫെര്‍വെസെന്റ്) =1) Lively, entertaining, enthusiastic, and exciting 2)Bubbling- ഉത്സാഹത്തോടെ, നുരഞ്ഞുപൊങ്ങുന്ന (Eg:1) It was an effervescent performance 2) An effervescent mineral water )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cynic (s'ɪnɪk / സിനിക്) Someone who believes that people always act selfishly -മറ്റുള്ളവരില്‍ ദോഷം മാത്രം കാണുന്നവന്‍ - (Eg: I think you are a cynic)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deplore (dɪpl'ɔːʳ / ഡിപ്ലോര്‍) = Regret deeply or strongly - ഖേദിക്കുക, അപലപിക്കുക - (Eg: I deplore what has happened)
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Smirk (sm'ɜːʳk / സ്മേര്‍ക് = Smile in an unpleasant way - ഇളിക്കുക, കൃത്രിമമായി ചിരിക്കുക - (Eg: A dozen people were watching her, smirking at her discomfort)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Monday, July 12, 2010

ഇന്നത്തെ വാക്കുകള്‍ (12/07/2010)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Waft (w'ɒft / വാഫ്റ്റ് = Move gently through the air - കാറ്റിലൂടെ പരക്കുക - (Eg: The scent of roses wafts through the window)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Placid (pl'æsɪd / പ്ലാസിഡ്) = Pleasantly calm or peaceful - സൌമ്യമായ, ശാന്തമായ - (Eg: She was a placid child who rarely cried.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tumult (tj'uːmʌlt / റ്റ്യുമള്‍ട്ട്) = Noise made by a crowd of people - ബഹളം, ഒച്ചപ്പാട് - (Eg: They made a tumult of whistles, screams and shouts)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Haste (h'eɪst / ഹെയിസ്റ്റ്) =  The act of moving hurriedly and in a careless manner - തിരക്ക്, ധൃതി - (Eg: Don't act in haste )
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rave (r'eɪv / റേവ്) = Talk in an excited and uncontrolled way - ആവേശത്തോടെ സംസാരിക്കുക - (Eg: Shosamma raved about the new foods she ate while she was there)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wednesday, July 7, 2010

ഇന്നത്തെ വാക്കുകള്‍ (07/07/2010)

Yen (j'en / യെന്‍ = Strong desire to do something - ആഗ്രഹം, അഭിലാഷം - (Eg: John had a yen to try cycling)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Yaw (j'ɔː / യോ = Deviate temporarily from a straight course, as a ship - മാര്‍ഗ്ഗവ്യതിചലനം സംഭവിക്കുക, സഞ്ചാരപഥത്തില്‍ നിന്നും വ്യതിചലിക്കുക - (Eg: As the plane climbed to 370 feet, it started yawing)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Macabre (mək'ɑːbrə / മക്കാബിര്‍) = Strange and horrible or upsetting, usually because it involves death or injury - ഭീകരമായ, മരണഭീതിയുളവാക്കുന്ന  - (Eg: Mr Dahl was well-known for his macabre adult stories called `Tales of the Unexpected'.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hunky-dory (hʌŋki ˈdɔːri / ഹങ്കി ഡോറി) = Being satisfactory or in satisfactory condition - സന്തോഷകരമായി, സംത്രുപ്തകരമായ രീതിയില്‍ - (Eg: I think this class is going pretty hunky-dory )
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Turf (t'ɜːʳf / ടര്‍ഫ്) = The surface of the ground, esp. when covered with grass - പുല്‍ത്തകിടി, പുല്‍മേട് - (Eg: They are sitting on the turf)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails